Anunț organizare concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante

Data publicării: 07 Iulie 2017

Muzeul Naţional „George Enescu” organizează concurs pentru ocuparea postului  vacant  de Cercetător Științific III - București.

Concursul  va avea loc în data de 24.08.2017

Concursul se va  desfăşura conform H.G.nr.1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.nr.286/2011 și a Legii 319 din 08.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

 • Analiza dosar – 18.08.2017, ora 11,00
 • Proba orală – 24.08.2017, ora 11,00

Condiții generale de participare:

 • să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • are capaciate deplină de exercițiu
 • cunostințe de limba româna scris și vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează atestat pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condițiile de studii și după caz, de vechime sau alte conditii specifice, potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • să nu fi fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC gradul III – București

Condiții specifice pentru participare la concurs:

Candidații care participîă la concursul pentru ocuparea postului de CS III trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • studii superioare în specialitatea postului
 • deținerea titlului științific de doctor in muzicologie
 • îndeplirea standardelor naționale minime conform Legii 319/08.07.2003

Condiții minime de experiență profesionalăpentru cercetător științific III sunt:

 • studii superioare în muzicologie
 • să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii care deţin titlul de doctor;

Etapele din calendarul concursului:

 • verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare, prin analiza dosarului
 •  probă orală sau scrisă
 • Concursul pentru ocuparea funcţiei şi gradului de cercetător ştiinţific gradul III constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare, prin analiza dosarului de înscriere şi o probă orală sau scrisă cu subiecte specifice profilului postului. Comisia de concurs este formată din directorul ştiinţific sau secretarul ştiinţific al unităţii şi din 3 membri, specialişti în profilul postului, cu funcţie şi grad profesional egale sau mai mari decât ale postului scos la concurs, se propune de directorul ştiinţific şi de secretarul ştiinţific şi se numeşte prin decizie a conducătorului instituţiei sau al unităţii. Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul III se face prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului locului de muncă şi aprobate de consiliul ştiinţific al instituţiei sau al unităţii. Preşedintele comisiei de concurs prezintă raportul în consiliul ştiinţific al unităţii, nominalizând candidatul cu cele mai bune performanţe. Consiliul ştiinţific aprobă rezultatul concursului, în urma căruia conducătorul instituţiei sau al unităţii emite decizia de numire;

Atribuţii:

 • Cunoasterea in detaliu a ansamblului colectiilor muzeului;
 • Participarea la programele/proiectele de evidenta, cercetare ,valorificare si imbogatire a Patrimoniului muzeului;
 • Identificarea surselor de imbogatire a fondului documentar al instituţiei;
 • Colaborare la programele de cercetare cu parteneri externi;

Sarcini de serviciu:

 • desfasoara activitate de cercetare stiintifica in arhive , biblioteci, etc...;
 • participa la identificarea si achiziţionarea de obiecte, documente , in vederea imbogatirii patrimoniului;
 • intocmeste rapoarte de cercetare ;
 • valorifica activitatea de cercetare prin studii, articole, volume, etc...
 • participă la activităţiile de inventariere a documentelor din patrimoniul M.N.G.E.
 • face parte din comisiile de receptie a lucrarilor de specialitate ( lucrari stiintifice , rapoarte de cercetare )
 • participa cu material redactat la sesiuni de comunicari , colocvii, simpozioane, intruniri de specialitate organizate de muzeu sau alte institutii similare, cu profil muzical, din tara si strainatate;

Tematica: George Enescu și compozitori români din prima jumătate a secolului XX

Bibliografie:

*** The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Edited by Stanley Sadie. London: Macmillan, 1994, 2002.
Bentoiu, Pascal. Capodopere enesciene. București: Editura Muzicală, 1999.
Berger, Wilhelm Georg. Dimensiuni modale. Bucureşti: Editura Muzicală, 1979.
Berger, Wilhelm Georg. Cvartetul de coarde de la Reger la Enescu. Bucureşti: Editura Muzicală, 1979.
Buciu, Dan. Elemente de scriitură modală. Bucureşti: Editura Muzicală, 1981.
Cosma, Octavian Lazăr. Universul muzicii româneşti. Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România (1920-1995). Bucureşti: Editura Muzicală, 1995.
Cosma, Viorel (ed.). George Enescu în memoria timpului. Evocări, amintiri, însemnări memorialistice, București, Editura „Casa Radio”, 2003.
Csendes, Ladislau. George Enescu, un exil supravegheat? București: Ed. Casa Radio, 2011.
Dimoftache, Veturia. Marţian Negrea. Iaşi: Editura Novum, 2003.
Dumitrescu,Ilinca (ed.).Mihail Jora. Studii şi documente. Bucureşti: Editura Muzicală, 1995.
Firca, Clemansa Liliana. Direcţii în muzica românească, 1900-1930. Bucureşti: Editura Academiei Române, 1974.
Firca, Clemansa Liliana. Modernitate şi avangardă în muzica ante- şi interbelică a secolului XX (1900-1940). Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 2002.
Firca, Clemansa Liliana. Noul catalog tematic al creației lui George Enescu. Vol. I, Muzica de cameră. București: Editura Muzicală, 2010.
Firca, Gheorghe. Structuri şi funcţii în armonia modală. Bucureşti: Editura Muzicală, 1988.
Malcolm, Noel. George Enescu. Viața și muzica. București, Editura Humanitas, 2011.
Niculescu, Ştefan. Reflecţii despre muzică. Bucureşti: Editura Muzicală, 1980.
Sandu-Dediu, Valentina. Muzica românească între 1944-2000. Bucureşti: Editura Muzicală, 2002.
Stoianov, Carmen. Neoclasicism muzical românesc secolul XX. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2001.
Tomescu, Vasile. Paul Constantinescu. Bucureşti: Editura Muzicală, 1967.
Vieru, Anatol. Cartea modurilor I. Bucureşti: Editura Muzicală, 1980.
Voicana, Mircea (coord.) George Enescu. Monografie (autori: Mircea Voicana, Clemansa Firca, Alfred Hoffman, Elena Zottoviceanu, în colaborare cu Myriam Marbe, Ştefan Niculescu, Adrian Raţiu;) Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1971 (2 vol.).
*

Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de cercetare-dezvoltare cu studii superioare cuprinde obligatoriu următoarele:

 • cerere tip de inscriere
 • copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată de pe cartea de muncă dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea;
 • copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative;
 • alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare.

Durata şi finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, şi de 45 de zile, la nivelul instituţiei sau al unităţii organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.

Concursul pentru ocuparea funcţiei şi gradului de cercetător ştiinţific gradul III constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare, prin analiza dosarului de înscriere şi o probă orală sau scrisă cu subiecte specifice profilului postului. Concursul  se organizează la sediul Muzeului National “George Enescu” din București, Calea Victoriei nr.141, sector 1, după cum urmează:

a)  17.07.2017 - aducerea la cunoștința publică a condițiilor de participare la concurs și a bibliografiei
b) 16.08.2017 ora13,00 - data limită pentru depunerea dosarelor de concurs
c) 18.08.2017 ora 11,00 -  analiza dosarelor de înscriere la concurs
d) 21.08.2017 - afișarea rezultatelor privid selecția dosarelor
e) 22.08.2017, ora 13,00 - depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor
f) 23.08.2015 - soluționarea contestațiilor
g) 24.08.2017, ora 11,00 - proba orală
h) 25.08.2017 - afișarea rezultatelor probei scrise
i)  28.08.2017, ora 12,00 - data limită pentru depunerea contestațiilor
j) 29.08.2017, ora 9,00 - soluționarea contestațiilor si afișarea rezultatelor finale.

Dosarele de concurs se pot depune până la data de 16.08.2017, ora 13,00, la sediul Muzeului Național „George Enescu”, Compartimentul Resurse Umane.

Persoane de contact: Lucica Roman  – Compartiment Resurse Umane , telefon  0747.290.088/  021.318.14.50 /interior 203.