Anunț organizare concurs pentru ocuparea postului vacant de auditor SI (1/2 normă)

Data publicării: 15 Mai 2018

Muzeul Naţional ”George Enescu” organizează concurs pentru ocuparea postului  vacant de  auditor SI, 1/2 normă.Concursul   va avea loc în datele de 07.06.2018 ora 11,00-proba scrisă şi  14.06.2018-ora 11,00-interviu/ probă practică.

Concursul se va desfăşura conform H.G.nr.1027/2014, pentru modificarea și completarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.nr.286/2011

Condiții generale de participare la concurs pentru ocuparea posturilor:

 • să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;         
 • cunostințe de limba româna scris și vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
 • să aibă capacitate deplină de exercitiu;.
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează atestat pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condițiile de studii și după caz, de vechime sau alte conditii specifice, potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 •  să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare la concurs pentru ocuparea postului de: Auditor S  gradul  I – pentru Compartimentul Audit.

Condiţii Specifice de participare la concurs sunt:

 • studii superioare economice de lungă durată absolvite cu dipolmă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în activitatea de audit de minim 5 ani, vechime totală în muncă de cel putin 10 ani;
 • efectuarea unor specializări în domeniul postului constituie avantaj;
 • cunoaşterea legislaţiei şi a normelor specifice activităţii de audit intern, inclusiv codul privind conduita etică a acestuia;
 • cunoştinţe de operare calculator Word, Excel.

Atribuţii 

 1. elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
 2. efectuează activităţi de audit public intern;
 3. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
 4. urmăreşte stadiul implementării recomandărilor propuse de structurile auditate;
 5. raportează ordonatorului de credite  eventualele nereguli şi prejudicii constatate;
 6. elaborează rapoarte anuale cu privire la activitatea de audit public intern.

Bibliografie pentru ocuparea postului de Auditor S  gradul  I – pentru Compartimentul Audit:

 • Legea nr. 672/19.12.2002 republicata privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern;
 • OMFP nr. 252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;
 • Legea nr. 82/24.12.1991 – Legea contabilitatii – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta Guvernului nr. 119/31.08.1999 – republicata, privind controlul intern/managerial si controul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 500/11.07.2002 a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii republicat;
 • Regulamentul de  organizare și funcționare a Muzeului Național ”George Enescu” aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2617/2013

Dosarele de concurs vor conține în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instuției publice;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • copia carnetului de muncă, sau dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • candidatul admis la selecția dosarelor care a depus o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);
 • curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul pentru ocuparea postului de auditor SI, 1/2 normă,  constă într-o probă scrisă și un interviu și se organizează la sediul   Muzeului National “George Enescu” din București, Calea Victoriei nr.141, sector 1, după cum urmează:

 1. 14.05.2018 , aducerea la cunoștința publică a condițiilor de participare la  concurs  și a bibliografiei
 2. 30.05.2018  ora  15.00, data limită pentru depunerea dosarelor de concurs
 3. 31.05.2018, selecția dosarelor de concurs
 4. 04.06.2018,  afișarea rezultatelor privid selecția dosarelor
 5. 05.06.2018, ora 15.00  depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor
 6. 06.06.2018, soluționarea contestațiilor
 7. 07.06.2018 ora 11,00-proba scrisă
 8. 08.06.2018 afișarea rezultatelor probei scrise
 9. 11.06.2018 ora 15,00,data limită pentru depunerea contestațiilor
 10. 12.06.2018 soluționarea contestațiilor
 11. 14.06.2018-ora 11,00-interviu/ probă practică
 12. 15.06.2018 ora 15,30 data limită pentru depunerea contestațiilor
 13. 16.06.2018 soluționarea contestațiilor si afișarea rezultatelor finale.

Dosarele de concurs se pot depune până la data de  30.05.2018  ora  15.00, la sediul Muzeului Național George Enescu, Compartimentul Resurse Umane.

Persoane de contact: Lucica Roman  – Compartiment Resurse Umane , telefon  0747,290,088, 021.318.14.50. /interior 203.