Anunț organizare concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante

Data publicării: 06 Iulie 2017

Muzeul Naţional George Enescu~  organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante  de  muzeograf II 1/2 normă Tescani și fochist MIII Sinaia. Concursurile   vor avea loc în datele de 03.08.2017  proba scrisă – ora 11  şi  09.08.2017 interviu/ proba practică – ora 11.00.

Concursurile se vor desfăşura conform H.G.nr.1027/2014, pentru modificarea și completarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.nr.286/2011

Condiții generale de participare la concurs pentru ocuparea posturilor:

 • să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;         
 • cunostințe de limba româna scris și vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
 • să aibă capacitate deplină de exercitiu;.
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează atestat pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condițiile de studii și după caz, de vechime sau alte conditii specifice, potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 •  să nu fi fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

MUZEOGRAF II – 1/2 normă la Secția ”Dumitru și Alice Rosetti -Tescanu - George Enescu”, Tescani, jud. Bacău

 • studii superioare în ştiinţe sociale, umaniste preferabil muzeologie absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime totală în muncă minim 5 ani, cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională ;
 • cunoştinţe de operare în sistem Microsoft office;
 • abilităţi de comunicare în practica activităţii culturale, în programe muzeale,

Atribuţii

 • obligativitatea cunoaşterii şi aplicarea cu profesionalism a legislației de specialitate în vigoare
 • efectuarea cercetării bunurilor culturale aflate în patrimoniul muzeului precum şi a altor domenii înrudite cu cele cărora le aparţin bunurile
 • realizarea evidenţei ştiinţifice a bunurilor culturale, în baza cercetării ştiinţifice
 • organizarea de expozitii temporare precum şi participarea la modificării efectuate în expunerea permanentă
 • participare  la realizarea proiectelor şi programelor culturale
 • realizarea documentelor de specialitate pentru obiectele nou intrate în patrimoniul muzeului (donaţii, transferuri, achiziţii)
 • coordonarea procedurilor stipulate legal în vederea întocmirii dosarelor de clasare a bunurilor culturale precum şi asigurarea colaborării cu experţii acreditaţi care asigură clasarea
 • asigurarea ghidajului de specialitate pentru specialişti şi delegaţii oficiale
 • participarea la îmbogătirea patrimoniului cultural al muzeului
 • cunoasterea si aplicarea prevederilor legislaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • asumarea responsabilităţilor profesionale similare pentru Secţia „Alice şi Dumitru Rosetti -Tescanu – George Enescu” din com. Tescani, Bacău şi Casa Memorială „George Enescu” din Sinaia

Bibliografie pentru ocuparea postului de Muzeograf SII -

 • Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată;
 • H.G. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale
 • Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
 • Radu Florescu, Bazele muzeologiei, București, 1998.
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste.
 • Ordin al Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil
 • Ordin al Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice
 • Ordin al Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2185/2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice
 • Codul deontologic ICOM

FOCHIST gradul III, nivel de studii G/M  - biroul Sinaia

 • studii generale/medii (școală profesională)
 • Certificat de absolvire curs de specialitate în meseria de fochist
 • vechime in muncă de cel puțin 2 ani,
 • Autorizaţie ISCIR de fochist cu clasa minimum C şi Talonul cu vize anuale completate pentru ultimii 3 ani de activitate în domeniu (dacă a activat ca fochist); 

Atribuții:

 • Activităţile de construire, montare, instalare, punere în funcţiune şi control nedistructiv, cele ce privesc supravegherea tehnică;
 • Obligaţiile şi responsabilităţile producătorilor de instalaţii/echipamente;
 • Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice autorizate;
 • Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor de instalaţii/echipamente
 • Accidente, forţă majoră sau pericol imminent;
 • Instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora;
 • Instalaţiile mecanice sub presiune, instalaţiile  mecanice de ridicat clasice şi aparatele consumatoare de combustibil, supuse regimului special de verificare tehnica şi autorizare de funcţionare;
 • Prestarea muncii de noapte;

Bibliografie pentru ocuparea postului de fochist MIII

 1. Legea nr. 64 din 21 martie 2008 (republicată, actualizată) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil;
 2. Ordin nr. 1007 din 21 mai 2010 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT A1-2010 ,,Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kw” și PT C2-2010 „Arzătoare cu combustibili gazoşi şi lichizi”
 3. Ordin nr. 663 din 12 aprilie 2010 (actualizat până la data de 8 mai 2014) pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT C 1-2010 "Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente", PT C 4-2010 "Recipiente metalice stabile sub presiune", PT C 6-2010 "Conducte metalice sub presiune pentru fluide", PT C 7-2010 "Dispozitive de siguranţă", PT C 8-2010 "Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate", PT C 9-2010 "Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune", PT C 10-2010 "Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune"
 4. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006(actualizată), privind apărarea împotriva incendiilor;
 5. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006(actualizată), a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 6. Prescripţia tehnica PT CR- 8 /2009  Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor;
 7. Legea 53/2003 Codul muncii (**republicată -*actualizată).
 8. Legea 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 9. Codul de conduită al personalului din Muzeul Național ”George Enescu”
 10. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Muzeului Național ”George Enescu”

Dosarele de concurs vor conține în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instuției publice;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • copia carnetului de muncă, sau dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă în meserie și/sau în specialitatea studiilor ;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • candidatul admis la selecția dosarelor care a depus o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);
 • curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Concursurile pentru ocuparea posturilor constau într-o probă scrisă și un interviu și se organizează la sediul Muzeului National “George Enescu” din București, Calea Victoriei nr.141, sector 1, după cum urmează:

 1. 12.07.2017 - aducerea la cunoștința publică a condițiilor de participare la concurs și a bibliografiei
 2. 26.07.2017 ora13.00, data limită pentru depunerea dosarelor de concurs
 3. 27.07.2017 , selecția dosarelor de concurs
 4. 28.07.2017, afișarea rezultatelor privid selecția dosarelor
 5. 31.07.2017., ora 13.00 depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor
 6. 01.08.2017 soluționarea contestațiilor
 7. 03.08.2017 ora 11,00-proba scrisă
 8. 04.08.2017 afișarea rezultatelor probei scrise
 9. 07.08.2017 ora12,00, data limită pentru depunerea contestațiilor) 08.08.2017 ora 12,00 soluționarea contestațiilor
 10. 09.08.2017.ora 11,00 – interviu/probă practică
 11. 10.08.2017 ora 13,00 data limită pentru depunerea contestațiilor
 12. 11.08.2017  soluționarea contestațiilor si afișarea rezultatelor finale.

Dosarele de concurs se pot depune până la data de 26.07.2017, ora 13.00, la sediul Muzeului Național George Enescu, Compartimentul Resurse Umane.

Persoane de contact: Lucica Roman  – Compartiment Resurse Umane , telefon  0747.290.088/  021.318.14.50. /interior 203.